Политика за поверителност на уебсайт

Дата на влизане в сила: 25-5-2018

Добре дошли на уебсайта на pharmaswiss.bg

Този сайт се управлява от Фармасуис ЕООД. Тази Политика за поверителност на уебсайта („Политика за поверителност“) описва как ние събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме информация, свързана с Вас („Лична информация“), която можем да получим чрез този уебсайт. Ние обработваме вашата лична информация в съответствие със законите за поверителност и за защита на личните данни, които са в сила в Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Събиране и употреба на Лична информация

Ние обработваме Лична информация за различни цели:

• За да предоставим услуга, поискана от Вас

Когато поръчвате продукти онлайн, ние събираме данни за Вашата самоличност, данни за контакт, информация за доставка, информация за плащане и друга информация, необходима за извършване на транзакцията. Можете също така да създадете профил на нашия уеб сайт, за да улесните взаимодействието с нас.

• За да отговорим на нашите бизнес нужди

Можете да посетите този уебсайт без да разкривате много информация за себе си. Въпреки това, сървърите ни автоматично регистрират технически данни за посетителите, за да подобряваме нашия уеб сайт, за целите на сигурността и за да бъдат използвани при анализа на ефективността на нашия уебсайт.

Личната информация, която събираме, се използва също за вътрешни цели, като подобряване на нашите продукти и промоции, управление на клиентските профили, запознаване с нуждите на нашите клиенти и свързване с клиенти за проучвания и информационни цели.

И накрая, може да използваме Вашата лична информация в контекста на корпоративна сделка и да защитим правата или собствеността си, да приложим нашите условия за ползване и правни уведомления и за завеждането на, воденето на и защитата от съдебни искове.

• За да изпълним наши задължения по закон

Ние обработваме Вашите Лични данни, за да изпълним данъчни, счетоводни и други правни задължения, например в контекста на търговските сделки. Освен това, ние обработваме Вашата Лична информация, когато това се изисква от закона или по силата на съдебно разпореждане или друго обвързващо решение.

• С Ваше съгласие

При някои обстоятелства ние може да поискаме Вашето съгласие за събирането и използването на Вашата Лична информация. Такъв ще бъде например случаят с използването на определени „бисквитки“, използването на Вашия имейл адрес или мобилен телефонен номер за рекламни цели или когато се абонирате за определени услуги (например редовен бюлетин). Винаги ще имате възможност да оттеглите това съгласие.

В допълнение, Вие можете да предоставите доброволно Лична информация, включително, където е приложимо, Вашето име, информация за контакт (телефонен номер, имейл адрес и физически адрес), дата на раждане, длъжност, имена на приятели и членове на семейството и информация за контакти, хобита, професия, марка и предпочитания за продуктите, източник на реферали. До степента, до която предоставяте информация за приятели и членове на семейството, Вие се съгласявате да предоставите на тези лица тази Политика за поверителност и да получите съгласието им да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 16 години, Вие няма да ни предоставяте Лична информация, без предварително да получите съгласие или упълномощаване от страна на родител или настойник.

Ние няма да използваме или да споделяме Вашата Лична информация за цели, които не са свързани с описаните в тази Политика за поверителност, без предварително да Ви уведомим и при необходимост да Ви предложим избор дали да използваме Вашата Лична информация по този различен начин.

Споделяне на Информация

Ние може да споделим Вашата Лична информация за посочените по-горе цели с:

• други юридически лица от групата дружества на Bausch Health;

• доставчици на услуги във връзка с работата на този уебсайт и нашето дружество, включително хостинг на уебсайтове, предоставяне на услуги, свързани с технологиите, обработка и оторизация на плащания и разпространение на рекламни материали;

• държавните органи, правителствените регулаторни органи или други официални органи на изпълнителна власт и съдилищата, както се изисква или разрешава от закона, или когато сме принудени със задължителна заповед; и

• други трети страни във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба или прехвърляне на активи, сливане или продажба на Bausch Health или на някое от нашите дъщерни дружества или свързани дружества.

Когато споделяте Вашата Лична информация с лица, намиращи се в държави извън ЕИП или Швейцария, които не осигуряват еквивалентно ниво на защита на данните, ние ще сключим договорни гаранции в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Можете да използвате информацията за контакт по-долу, за да поискате повече информация.

Сигурност на данните

Ние поддържаме подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на Личната информация срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. За съжаление, нито една система за информационна сигурност не може да бъде 100% сигурна. В резултат на това, въпреки че се стремим да защитаваме Вашата Лична информация, ние не можем да подсигурим или да гарантираме сигурността на Личната информация срещу непредвидими загуби или неоторизиран достъп.

Вашите права

В зависимост от ограниченията по приложимото право, Вие имате право да поискате от нас достъп, коригиране, заличаване, ограничаване и преустановяване на обработката и преносимостта на Вашата Лична информация и да не бъдете обект на автоматизирано индивидуално вземане на решения. Такива искания могат да бъдат отправени съгласно информацията за контакт по-долу.

Цялост на данните

Ние предприемаме разумни стъпки, за да гарантираме, че Личната информация, която събираме, е релевантна за целите, за които ще бъде използвана, и че личната информация е надеждна за предназначението й и е точна, пълна и актуална. В някои случаи, обаче, трябва да разчитаме на отделните потребители да предоставят и поддържат точна Лична информация. Вие носите отговорността да се уверите, че информацията Ви е актуална и точна, когато ни я предоставите и къде нашите услуги Ви предлагат инструментите за поддържане на Вашата информация.

Съхранение на Лична информация

Ние ще запазим Личната информация само толкова дълго, колкото сме длъжни да го направим по силата на приложимото право или за толкова дълго, колкото е необходимо за целта/ите, за които се обработва. Ще заличим Личната информация, когато вече не е необходима, и при всички случаи при изтичане на срока за съхранение, определен в приложимото законодателство.

Изменения на тази Политика за поверителност

Ако извършим съществени промени по настоящата Политика за поверителност, ние ще публикуваме преработена връзка на началната страница на уебсайта, която посочва „Преработена Политика за поверителност“ или подобно известие за измененията. Вие трябва периодично да проверявате този уебсайт, за да видите дали са направени скорошни изменения в тази Политика за поверителност. Можете също така да разберете дали тази Политика за поверителност е била изменяна скоро като прегледате Датата на влизане в сила в началото на настоящата Политика за поверителност.

Връзки към други интернет уебсайтове

Практиките за поверителност, посочени в тази Политика за поверителност, са само за този уебсайт и за други конкретно посочени дейности. Други уебсайтове, поддържаниот трети страни, могат да имат различни практики. Ако ползвате връзки или по друг начин посещавате други уебсайтове, управлявани от трети страни, моля, прегледайте политиките за поверителност, публикувани на тези уебсайтове. Ние нямаме контрол над тези уебсайтове и не носим отговорност за политиките и практиките, следвани от трети страни.

Как защитаваме Лични данни на кандидати за работа

Личната информация, събрана от кандидатите за работа, е защитена от „Политиката за защита на личните данни на кандидатите за работа“ [сложете връзка].

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност или практиките ни за поверителност, моля свържете се с нас.

Ако имате каквито и да било опасения или оплаквания относно използването на Вашата Лична информация, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (BSI Cybersecurity and Information Resilience (Ireland) LTD., +353 1 210 1711)

Ако считате, че жалбата ви не е разгледана по подходящ начин, може да имате право да подадете жалба до Надзорния орган за поверителността на лични данни във вашата държава. 

Съгласие за Бисквитки и Обработка на Данни

На този уебсайт използваме бисквитки и подобни функции, за да обработваме информация за крайно устройство и лични данни. Обработката се използва за цели като интегриране на съдържание, външни услуги и елементи от трети страни, статистически анализи/измервания, персонализирана реклама и интегриране на социални медии. В зависимост от функцията, данните се предават на/до трети страни и се обработват от тях. Това съгласие е доброволно, не е необходимо за използването на нашия уебсайт и може да бъде оттеглено по всяко време чрез иконата долу в ляво.

Моля, имайте предвид, че някои доставчици ще обработват лични данни на основание на легитимен интерес. Имате право да възразите срещу тази обработка. За да направите това, моля, кликнете върху „Персонализирани настройки“ и деактивирайте доставчиците.

Website Privacy Policy

Effective Date: 25-5-2018

Welcome to the pharmaswiss.bg website.

This website is controlled PharmaSwiss EOOD. This website privacy policy (the “Privacy Policy”) describes how we collect, use, transfer and disclose information relating to you (“Personal Information”) that we may obtain through this website. We process your Personal Information in compliance with the privacy and data protection laws in force in the European Economic Area and Switzerland.

Collection and Use of Personal Information

We process Personal Information for various purposes:

• To provide a service requested by you

When you order products online we collect your identity, contact details, shipping information, payment information and other information necessary to execute the transaction. You can also create an account on our website to facilitate interactions with us.

• To meet our business needs

You can visit this website without revealing much information about yourself. However, our servers automatically log technical data about visitors in order to render our website, for purposes of security, and for use in the analysis of the performance of our website.

The Personal Information we collect is also used by us for internal purposes such as improving our products and promotions, managing customer accounts, learning about our customers’ needs and contacting customers for research and informational purposes.

Finally, we may use your Personal Information in the context of a corporate transaction and to protect our rights or property, to enforce our terms of use and legal notices and for the establishment, exercise and defense of legal claims.

• To meet our legal obligations

We process your Personal Information meet tax, accounting and other legal obligations, for example, in the context of commercial transactions. In addition, we process your Personal Information when required by law or compelled by court order or other binding decision.

• With your consent

In some circumstances we may seek your consent for the collection and use of your Personal Information. This will be the case, for example, for the use of certain cookies, for the use of your e-mail address or mobile phone number for advertising purposes, or when you subscribe to certain services (e.g., a regular newsletter). You will always have the possibility of withdrawing this consent.

In addition, you may voluntarily provide Personal Information including, where applicable, your name, contact information (phone number, email address and address), date of birth, job title, friend and family member names and contact information, hobbies, areas of interest, professional affiliations, brand and product preferences, source of referrals. To the extent you provide information about friends and family members, you agree to provide such individuals with this Privacy Policy and to obtain their consent to provide the information.

If you are under 16, you shall not provide us with Personal Information without first obtaining a parent’s or guardian’s consent or authorization.

We will not use or share your Personal Information for purposes unrelated to those described in this Privacy Policy without first notifying you and, where required, offering you a choice as to whether or not we may use your Personal Information in this different manner.

Sharing Information

We may share your Personal Information for the purposes mentioned above with:

• other entities of the Bausch Health group of companies;

• services providers in connection with the operation of this website and our company, including website hosting, the provision of technology related services, payment processing and authorization, and promotional material distribution;

• public authorities, government regulators or other law enforcement officials and the courts, as required or permitted by law or when compelled by a binding order; and

• other third parties in connection with a corporate restructuring, sale or assignment of assets, merger, or divestiture of Bausch Health or any of our subsidiaries or affiliated companies.

When sharing your Personal Information with entities located in countries outside the EEA or Switzerland that do not provide for an equivalent level of data protection, we will put in place contractual guarantees in accordance with applicable data protection law. You can use the contact information below to request more information.

Data Security

We maintain appropriate technical, physical and organizational measures to protect Personal Information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access. Unfortunately, no information security system can be 100% secure. As a result, although we strive to protect your Personal Information, we cannot ensure or warrant the security of the Personal Information against unpredictable loss or unauthorized access.

Your Rights

Subject to restrictions under applicable law, you have the right to request from us access, rectification, erasure, restriction and discontinuance of processing, and portability of your Personal Information and not to be subject to automated individual decision-making. Such requests can be addressed to the contact information below.

Data Integrity

We take reasonable steps to ensure that the Personal Information we collect is relevant for the purposes for which it is to be used and that the Personal Information is reliable for its intended use and is accurate, complete and current. However, in some cases we must rely on individual users to provide and maintain accurate Personal Information. You are responsible for making sure that your information is up-to-date and accurate when you provide it to us and where our services offer you the tools to maintain your information.

Retention of Personal Information

We will only retain Personal Information for as long as we are required to do so by applicable law(s), or for as long as necessary for the purpose(s) for which it is processed. We will delete Personal Information when it is no longer needed and, in any case, upon expiration of the maximum storage term set forth in applicable law.

Changes to This Privacy Policy

If we make any material changes to this Privacy Policy, we will post a revised link on the home page of the website that indicates “Revised Privacy Policy” or a comparable notification about the changes. You should check this website periodically to see if any recent changes to this Privacy Policy have been made. You can also tell if this Privacy Policy has changed recently by reviewing the Effective Date posted at the beginning of this Privacy Policy.

Links to Other Internet Websites

The privacy practices set forth in this Privacy Policy are for this website and other specified activities only. Other websites hosted by third parties may have different practices. If you link to or otherwise visit any other websites managed by third parties, please review the privacy policies posted at those websites. We have no control over those websites and are not responsible or liable for the policies and practices followed by third parties.

How We Protect the Privacy of Job Applicants

Personal Information collected from job applicants is protected by Bausch Health's “Protecting Applicant Privacy” policy [include link].

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy or our privacy practices, please contact us.

If you have any concerns or complaints about our use of your Personal Information, you can contact our Data Protection Officer at: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (BSI Cybersecurity and Information Resilience (Ireland) LTD., +353 1 210 1711)

If you think that your complaint has not been adequately addressed, you may have a right to lodge a complaint with the Supervisory Authority for privacy in your country.

Consent to Cookies & Data processing

On this website we use cookies and similar functions to process end device information and personal data. The processing is used for purposes such as to integrate content, external services and elements from third parties, statistical analysis/measurement, personalized advertising and the integration of social media. Depending on the function, data is passed on to up to [vendorcount] third parties and processed by them. This consent is voluntary, not required for the use of our website and can be revoked at any time using the icon on the bottom left.

Please note that some vendors will process personal data based on legitimate interest. You have the right to object to this processing. In order to do this, please click on "Custom settings" and disable the vendors.