Bausch Health записва информация за докладчиците и за пациентите, за да изпълни своите законови задължения в областта на безопасността на продуктите, да проучи докладваните проблеми и да подобри продуктите си. Информацията за докладчиците и за пациентите може да бъде споделена с регулаторните органи и други дружества от групата Bausch Health, включително в САЩ, където се прилага различно ниво на защита. Bausch Health създаде подходящи договорни защити, както се изисква от закона. За повече информация относно това и упражняването на правото на достъп, коригиране, ограничаване на обработването, изтриване и преносимост, моля свържете се с нас на адреса по-долу. Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашата информация или ако искате да се противопоставите на използването на Вашата информация, можете да се свържете с  Длъжностното лице по защита на данните на Bausch Health на адрес:privacy@bauschhealth.com  . Също така, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните във Вашата държава. Bausch Health съхранява информацията Ви за срока, предвиден в приложимите закони.


Форма за докладване на нежелана лекарствена реакция

Моля, чрез този формуляр съобщавайте всички подозирани нежелани реакции, наблюдавани при употреба на лекарствени продукти на фирмата.

Не се колебайте да изпратите съобщение, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формуляра!

* - Задължително поле.

Данни за лицето, даващо информация

Данни за пациента

Подозиран лекарствен продукт

Нежелана лекарствена реакция

Powered by BreezingForms